Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti SOLAX RP, s.r.o.

 

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

 1. Obchodná spoločnosť SOLAX RP, s.r.o., IČO: 36 594 822, so sídlom Učňovská 8, Košice - mestská časť Šaca 040 15, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice, oddiel Sro, vložka č.: 16752/V (ďalej len ako „zhotoviteľ“), vydáva nasledujúce všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) v zmysle ust. § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ObchZ“). 
 2. Aktuálne znenie VOP je vyhotovené v slovenskom jazyku a v elektronickej forme je uverejnené na webovom sídle zhotoviteľa: www.solaxrp.sk.
 3. V prípadoch, kedy boli medzi zmluvnými stranami dohodnuté iné zmluvné podmienky ako podmienky vyplývajúce z ustanovení týchto VOP, má dohoda zmluvných strán vždy prednosť.

Čl. II.

Špecifikácia služieb zhotoviteľa

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo, ktoré spočíva v hmotne zachytenom výsledku jeho činnosti – vo vedení účtovníctva a mzdového  účtovníctva ako i vo vykonávaní ďalších služieb špecifikovaných druhej vete tohto bodu, a to v rámci programového vybavenia zhotoviteľa (ďalej aj ako „vedenie účtovníctva“). Vedenie účtovníctva pozostáva z zákonných činností a naviac objednaných administratívnych úkonov podľa cenníka zhotoviteľa.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo, ktoré spočíva v hmotne zachytenom výsledku jeho činnosti – spracovaní miezd ako i vo vykonávaní ďalších služieb špecifikovaných druhej vete tohto bodu, a to v rámci programového vybavenia zhotoviteľa (ďalej aj ako „mzdová agenda“). Vedenie mzdového účtovníctva pozostáva z nasledujúcich činností:
 • spracovanie mzdy,
 • prihlásenie a odhlásenie do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne,
 • vypracovanie zápočtového listu, evidenčného listu,
 • zaevidovanie zmeny osobných údajov,
 • vypracovanie dodatku k pracovnej zmluve,
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,
 • vypracovanie štatistického výkazu,
 • iné úkony vyššie neuvedené, ak sa pre výkon mzdovej agendy vyžadujú.

Článok III.

Miesto a čas plnenia

Účtovné a/alebo mzdové služby podľa týchto VOP bude zhotoviteľ poskytovať odo dňa potvrdenia cenovej ponuky objednávateľa (pokiaľ objednávateľ neuvedie iný konkrétny termín), a to v priestoroch zhotoviteľa na adrese: Jabloňová 14, 040 15 Košice – Šaca na dobu neurčitú.

Článok IV.

Cena za dielo

 1. Cena za dielo spočívajúce vo vedení účtovnej a/alebo mzdovej agendy je zmluvnými stranami dohodnutá v cenníku zhotoviteľa. (ďalej ako „Cenník“). Potvrdenie  objednaných služieb sa realizuje na základe akceptovanej cenovej ponuky zaslanej zhotoviteľom.
 2. Platba sa realizuje na základe mesačnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to v lehote splatnosti 7 (slovom sedem) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
  Zhotoviteľ je platcom dane z pridanej hodnoty, preto k cene za dielo sa pripočíta aj sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške v súlade s platnou právnou úpravou.
 3. Objednávateľ má právo pri zmene Cenníka zhotoviteľa odstúpiť od zmluvného vzťahu do 30 dní odo dňa oznámenia zmeny Cenníka bez sankcií a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek ďalšie náklady. V prípade, ak objednávateľ svoje právo odstúpiť od zmluvy v určenej lehote nevyužije je povinný uhradiť cenu za dielo v zmysle aktualizovaného Cenníka. 

Článok V.

Zachovanie mlčanlivosti

 1. Zhotoviteľ ako oprávnená osoba je povinná podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a obsahu informácií získaných od klienta voči tretím osobám v súvislosti s plneniami podľa tejto zmluvy a neposkytovať ich tretím osobám aj po ukončení zmluvného vzťahu. Objednávateľ udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení. Podmienky spracúvania osobných údajov u prevádzkovateľa sú vymedzené v  dokumentácií prevádzkovateľa.
 2. Nie je porušením mlčanlivosti zo strany zhotoviteľa, ak sprístupní informácie získané počas doby trvania zmluvného vzťahu v rámci vymáhania nedoplatkov voči objednávateľovi spôsobom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. oznámením právnemu zástupcovi, podaním žaloby na súd, podaním návrhu na vykonanie exekúcie a i.) alebo informáciami , ktoré zverejnil objednávateľ na svojej web stránke, alebo zverejnil iným spôsobom.

Článok VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti objednávateľa:

 1. Objednávateľ pre riadne vedenie účtovníctva poskytne zhotoviteľovi všetky potrebné doklady a pravdivé informácie o spoločnosti, obchodné zmluvy, registrácie, interné smernice a pod.
 2. Objednávateľ bude predkladať v dohodnutých intervaloch, najneskôr do 10-teho dňa v kalendárnom mesiaci bezprostredne nasledujúcom za kalendárnym mesiacom, za ktorý sa dielo zhotovuje, všetky doklady a podklady potrebné pre vedenie účtovníctva a/alebo mzdovej agendy zhotoviteľom, najmä, nie však výlučne dodávateľské a odberateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy, ako aj všetky ostatné účtovné podklady potrebné pre účely daňového priznania DPH, evidenciu dochádzky, evidenciu čerpania dovoleniek, evidenciu neospravedlnenej absencie na pracovisku, evidenciu prekážok v práci na strane zamestnanca / zamestnávateľa, ako aj všetky ostatné informácie rozhodné pre správne vypracovanie mzdovej agendy. Zhotoviteľ nie je povinný akceptovať iné než originálne dokumenty (napr. scan, fotokópie a pod), pokiaľ sa v každom jednotlivom prípade zmluvné strany nedohodnú inak. Dobrovoľné akceptovanie iných ako originálnych dokumentov zo strany zhotoviteľa, dohodou zmluvných strán nevytvára obchodnú prax medzi zmluvnými stranami. Na účely mzdovej agendy (ak táto bude predmetom zmluvného vzťahu) je nevyhnutné údaje zamestnanca doručiť minimálne 24 hodín pred dňom nástupu do práce (dňom vzniku pracovnoprávneho vzťahu).
 3. Povinnosťou objednávateľa je poskytovať zhotoviteľovi všetky doklady a informácie nevyhnutné k riadnemu a včasnému plneniu zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa, a to bez zbytočného odkladu.
 4. Pri oneskorenom odovzdaní účtovných dokladov (po 18tom v mesiaci) je zhotoviteľ oprávnený účtovať poplatok od 40-80€ za prácu nadčas.
 5. Objednávateľ je povinný k riadnej a včasnej úhrade ceny za dielo podľa článku IV., a to vo výške a v lehote splatnosti podľa zhotoviteľom vystavenej faktúry.

Práva a povinnosti zhotoviteľa:

 1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi, riadne a včas, pričom jeho plnenie je podmienené poskytnutím potrebnej súčinnosti zo strany objednávateľa, najmä včasným, úplným a hodnoverným poskytnutím všetkých potrebných podkladov a informácií, a to spôsobom dohodnutým v týchto VOP.
 2. Povinnosťou zhotoviteľa je zaobchádzať s každou informáciou, ktorú obdrží počas výkonu svojej činnosti ako s dôvernou a zabezpečiť, aby táto informácia bola oznámená tretej strane, okrem, ak k tomu dá pokyn objednávateľ a v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. zákon o ochrane osobných údajov; tým nie je dotknutý článok V. bod 2 týchto VOP.
 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez písomného súhlasu objednávateľa neposkytovať dôverné informácie tretím osobám ani neumožňovať tretím osobám prístup k takýmto dôverným informáciám s výnimkou tých zamestnancov a spolupracujúcich osôb zhotoviteľa, ktorých informovanosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zhotoviteľa. Zhotoviteľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o týchto dôverných informáciách po dobu 5 rokov. Táto povinnosť trvá aj po ukončení vzájomného zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť za týmto účelom so svojimi zamestnancami a spolupracujúcimi osobami dohody o zachovaní mlčanlivosti.
 4. Povinnosťou zhotoviteľa je do termínu ukončenia platnosti tejto zmluvy riadne doúčtovať predchádzajúce obdobie a odovzdať kompletnú účtovnú a/alebo mzdovú agendu objednávateľovi, a to k rukám objednávateľa alebo ním písomne splnomocnenec / poverenej osoby. Takéto odovzdanie sa uskutočňuje proti podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu, pričom pre prípad, že objednávateľ odmietne odovzdávací a preberací protokol podpísať, nie je zhotoviteľ povinný odovzdať kompletnú účtovnú a/alebo mzdovú agendu objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je povinný vydať objednávateľovi akékoľvek dokumenty na diaľku, teda najmä poštovou službou, v dôsledku čoho by pri súčasnom odovzdaní a prevzatí dokumentov nebol spísaný a podpísaný odovzdávací a preberací protokol.
 5. Zhotoviteľ po zaúčtovaní všetkých účtovných dokladov týkajúcich sa príslušného mesačného obdobia, odovzdá na požiadanie objednávateľovi spolu s účtovnými a/alebo mzdovými dokladmi požadované výstupné zostavy v tlačenej alebo elektronickej forme. Zálohu z účtovného programu zhotoviteľ nie je povinný odovzdať.
 6. Konečnú zodpovednosť zo zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov za vedenie účtovníctva má objednávateľ. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody subjektívne zavinenej zhotoviteľom.

Článok VII.

Platnosť zmluvného vzťahu

 1. Zmluvný vzťah založený na základe objednávky objednávateľa a jej potvrdenia zo strany zhotoviteľa sa zakladá na čas neurčitý.
 2. Zmluvný vzťah je možné ukončiť:
 • písomnou dohodou zmluvných strán a to ku dňu uvedenému v písomnej dohode,
 • písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu; výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,
 • písomným odstúpením od tejto zmluvy jednej zo zmluvných strán v prípade, že druhá zmluvná strana sa dopustí podstatného porušenia zmluvnej povinnosti.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely článku VII. bod 2 písm. c) týchto VOP sa pod pojmom podstatné porušenie zmluvnej povinnosti rozumie každé jednotlivé:

 • omeškanie objednávateľa s riadnym a/alebo včasným doručením všetkých dokladov a podkladov potrebných pre vedenie účtovníctva / mzdovej agendy zhotoviteľom podľa článku VI. bod 1 až 3 týchto VOP,
 • omeškanie objednávateľa s riadnou a/alebo včasnou úhradou ceny za dielo podľa článku IV. a článku VI. bod 4 týchto VOP,
 • zavinené omeškanie zhotoviteľa s riadnym a/alebo včasným zhotovením diela,
 • porušenie povinnosti mlčanlivosti zhotoviteľa,
 • zavinené omeškanie zhotoviteľa s riadnym a/alebo včasným odovzdaním účtovnej / mzdovej agendy objednávateľovi.

Článok VIII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy, ktoré neriešia tieto VOP, sa budú riadiť zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a to primerane podľa ustanovení o zmluvy o dielo. Ustanovenia písomnej zmluvy majú pred týmito VOP prednosť v rozsahu, v ktorom si písomná zmluva a VOP odporujú.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tohto zmluvného vzťahu bude akceptovaná iba písomná alebo elektronická korešpondencia. Zmluvné strany sa dohodli, že bude akceptovaná elektronická komunikácia vo forme iba e-mailovej korešpondencie, ktorá bude adresovaná na e-mail zhotoviteľa: info@solaxrp.sk . Zhotoviteľ je oprávnený s objednávateľom komunikovať na tú e-mailovú adresu objednávateľa, z ktorej objednávateľ už počas trvania zmluvného vzťahu so zhotoviteľom komunikoval.
 3. Za účelom elektronickej komunikácie sa bude používať výhradne e-mailová adresa zhotoviteľa uvedená v článku VIII. bod  2 týchto VOP a zhotoviteľ nie je povinný akceptovať akýkoľvek pokyn od objednávateľa, ktorý by objednávateľ realizoval cestou sms správ, mms správ, aplikácie Messenger, aplikácie WhatsApp, aplikácie Viber a iných aplikácií. Dobrovoľné akceptovanie elektronickej komunikácie inak ako prostredníctvom e-mailovej adresy špecifikovanej v článku VIII. bod  2 týchto VOP zo strany zhotoviteľa, dohodou zmluvných strán nevytvára obchodnú prax medzi zmluvnými stranami.
 4. Doručovanie podľa týchto VOP sa uskutočňuje vždy na adresu zmluvnej strany uvedenú v objednávke, ak táto adresa už nie je aktuálna, tak adresa v zmysle aktuálneho stavu zápisu v obchodnom registri / živnostenskom registri / inom verejnoprávnom registri.
 5. Písomnosť sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane aj v tom prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, resp. aj pre prípad uloženia zásielky na pošte, kedy sa považuje zásielka za doručenú na piaty deň jej uloženia na pošte, a to aj pokiaľ sa s jej obsahom adresát neoboznámil. Písomnosti podľa článku VII. bod 2 a 3 týchto VOP sa posielajú len v listinnej forme, a to aspoň ako doporučená zásielka 2. triedy (doručenka sa nevyžaduje), pričom písomnosť sa považuje za doručenú na piaty deň jej uloženia na pošte, a to aj pokiaľ sa s jej obsahom adresát neoboznámil.
 6. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela je zhotoviteľ oprávnený uplatňovať voči objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % denne z dlžnej sumy; týmto nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na úroky z omeškania, nie je tým dotknutá povinnosť objednávateľa uhradiť samotný dlh a súčasne sa tým neobmedzuje právo zhotoviteľa odstúpiť od zmluvy.
 7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich vydania a účinnosť dňom ich uverejnenia na webovom sídle zhotoviteľa: solaxrp.sk.

 

V Košiciach, dňa 7.5.2024

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!